• nginx w roli smtp proxy

  dodany przez Przemysław Sikora

  Co jakiś czas odkrywam nowe funkcjonalności starych narzędzi / aplikacji. Niedawno „bawiłem” się czymś co się nazywa „smtp proxy” przy użyciu nginx-a.

  Co do praktyczności rozwiązania, to mam mieszane uczucia, ale może komuś to się przyda. Przystąpmy od razu do wdrożenia :). Zakładam przypadek, że posiadamy jeden publiczny adres IP np. 79.411.20.12. Nginx będzie musiał nasłuchiwać na tym adresie, na porcie 25, a nasz MTA na 127.0.0.1:25. Poniżej przykładowy plik „nginx.conf”:

  user nginx;
  worker_processes 1;

  error_log /var/log/nginx/error.log warn;
  pid /var/run/nginx.pid;

  events {
  worker_connections 1024;
  }

  http {
  include /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log /var/log/nginx/access.log main;

  sendfile on;

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  include /etc/nginx/sites-enable/*.conf;

  # odtąd zaczyna się sekcja związana z smtp proxy

  server {
  listen 127.0.0.1:8008;
  server_name localhost;
  access_log /var/log/nginx/localhost.access_log main;
  error_log /var/log/nginx/localhost.error_log info;

  root /var/www/localhost/htdocs;

  location ~ .php$ {
  add_header Auth-Server 127.0.0.1;
  add_header Auth-Port 25;
  return 200;
  }
  }
  }
  mail {
  server_name localhost;

  auth_http localhost:8008/auth-smtppass.php;

  server {
  listen ip_publiczne_na_ktorym_ma_sluchac_nginx:25;
  protocol smtp;
  timeout 10s;
  proxy on;
  xclient off;
  smtp_auth none;
  }
  }

  W opisanym przypadku, gdy nasze główne MTA nasłuchuje na 127.0.0.1:25, trzeba pamiętać aby w ustawieniach np. exima, nie mieć ustawionego adresu 127.0.0.1 jako relay, lub trust. W przeciwnym wypadku, staniemy się tzw openrelay-em.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony