• GZIP dla plików .svg w nginx dla CentOS

  dodany przez Przemysław Sikora

  Ostatnio dostałem zadanie włączenia kompresji gzip dla plików z rozszerzeniem svg. Generalnie nie jest to trudne, ale ponieważ nietypowe, to napiszę chociaż kilka słów o tym.

  Najpierw należy sprawdzić, czy nasz nginx obsługuje rozszerzenie .svg. W tym celu należy sprawdzić w pliku „/etc/nginx/mime.types”, czy jest odpowiedni wpis. W tym celu otwieramy wspomniany pliku: vim /etc/nginx/mime.types i szukamy
  image/svg+xml svg svgz;
  Jeśli jest, to nie musimy nic z tym robić, a jeśli nie, to dodajemy powyższą linię do pliku.
  Następnie edytujemy plik „/etc/nginx/nginx.conf” i włączamy kompresję plików .svg. vim /etc/nginx/nginx.conf i dodajemy „image/svg+xml;” do obsługiwanych typów plików przez gzip (gzip_types). Całość związana z kompresją powinna wygląda jak poniżej:
  gzip on;
  gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";
  gzip_vary on;
  gzip_proxied any;
  gzip_comp_level 6;
  gzip_buffers 16 8k;
  gzip_http_version 1.1;
  gzip_types
  text/plain
  text/css
  text/js
  text/xml
  text/javascript
  application/javascript
  application/x-javascript
  application/json
  application/xml
  application/xml+rss
  image/svg+xml;

  Na koniec oczywiście restart nginx. systemctl restart nginx Powinno działać 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony