• Nginx amplify – manualna instalacja i konfiguracja agenta

  dodany przez Przemysław Sikora

  Przyznaję,że na rynku jest wiele narzędzi do monitorowania serwerów. Jedne mogę być hostowane lokalnie w naszej infrastrukturze, a inne wykupujemy w formie usługi zewnętrznej. Omówione poniżej narzędzie należy do tej drugiej grupy. Jest ono bezpłatne do 5 monitorowanych hostów. Zakładamy konto na stronie https://amplify.nginx.com/signup. Teraz czas na instalację i uruchomienie.

  curl -sS -L -O http://nginx.org/keys/nginx_signing.key
  rpm --import nginx_signing.key
  rm nginx_signing.key
  vim /etc/yum.repos.d/nginx-amplify.repo

  Konfigurujemy repozytorium.
  [nginx-amplify]
  name=nginx repo
  baseurl=http://packages.amplify.nginx.com/centos/7/$basearch
  gpgcheck=1
  enabled=1

  Instalujemy….

  yum install nginx-amplify-agent
  cp /etc/amplify-agent/agent.conf.default /etc/amplify-agent/agent.conf
  vim /etc/amplify-agent/agent.conf

  Wpisujemy klucz api.
  api_key = c5fad52d01372771a01a5dc41f75f
  Odpalamy…

  service amplify-agent start

  Czas na konfigurację nginx. Musimy uruchomić funkcjonalność „pokazywania” tzw. statusu serwera www czyli między innymi ilości requestów, itp.

  vim /etc/nginx/conf.d/stub_status.conf

  server {
  listen 127.0.0.1:80;
  server_name 127.0.0.1;
  location /nginx_status {
  stub_status on;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
  }
  }

  Pamiętajmy, aby powyższy plik był dodawany do konfiguracji głównej. Poniżej prezentujemy format logów jakie powinny być generowane, aby opisywane narzędzie mogło się wykazać.
  log_format main_amp '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
  '"$host" sn="$server_name" '
  'rt=$request_time '
  'ua="$upstream_addr" us="$upstream_status" '
  'ut="$upstream_response_time" ul="$upstream_response_length" '
  'cs=$upstream_cache_status' ;

  Potem przy konfigurowaniu vhosta, w miejscu gdzie wskazujemy lokalizację access logów, dodajemy wpis z nazwą naszego niestandardowego formatu logów (w omawianym przykładzie main_amp). Przykładowy wpis:
  access_log /var/log/nginx/centos_access.log main_amp;
  Restartujemy nginx.

  systemctl restart nginx

  Następnie musimy dostosować naszego php-fpm. Do każdej instancji (poola) musimy dodać w konfigu poniższy wpis.
  pm.status_path = /status
  Restartujemy php-fpm.

  systemctl restart php-fpm

  Tak dla porządku i higieny zrestartowałbym agenta.

  systemctl restart nginx-amplify-agent

  Jeśli wszystko dobrze ustawiliśmy w panelu webowym usługi, to w niedługim czasie powinniśmy zobaczyć dane na wykresach.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony