• Instalacja ze źródeł Elasticsearch w CentOS 8

    dodany przez Przemysław Sikora

    Ostatnio dostałem trochę niecodzienne jak dla mnie zadanie, bowiem miałem uruchomić na serwerze VPS bez dostępu do konta root Elasticsearch-a 6. Pamiętajmy aby nie uruchamiać go na koncie root. Pierwsze co robimy to pobieramy paczkę ze wspomnianym narzędziem/aplikacją.

    wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.0.0.tar.gz

    rozpakowujemy

    tar xvsf elasticsearch-6.0.0.tar.gz

    Kolejną „trudnością” jest ustawienie, aby do naszego elastica, mógł dostać się inny klient/serwer (nie localhost). Musimy wyedytować plik „elasticsearch.yml”

     vim /home/przemek/elasticsearch-6.0.0/config/elasticsearch.yml

    i dodać:
    network.host: 127.0.0.1
    http.host: adres_ip_pod_którym_ma_być_osiągalny_elastic

    Na koniec instalujemy Jave.

    yum install java-1.8.0-openjdk

    i odpalamy elastica

    /home/przemek/elasticsearch-6.0.0/bin/elasticsearch -d

    Aby sprawdzić, czy działa, wystarczy skorzysta z polecenia „ps ax | grep elastic”. Jeśli zobaczymy wpis podobny do tego co poniżej, to tylko pogratulować 🙂
    950 pts/2 Sl 0:13 /bin/java -Xms1g -Xmx1g -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+AlwaysPreTouch -server -Xss1m -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Djna.nosys=true -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -Dio.netty.noUnsafe=true -Dio.netty.noKeySetOptimization=true -Dio.netty.recycler.maxCapacityPerThread=0 -Dlog4j.shutdownHookEnabled=false -Dlog4j2.disable.jmx=true -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Des.path.home=/home/przemek/elasticsearch-6.0.0 -Des.path.conf=/home/przemek/elasticsearch-6.0.0/config -cp /home/przemek/elasticsearch-6.0.0/lib/* org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch -d

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony